Keurmerk beveiliging seris

SERIS heeft als lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche het Keurmerk Beveiliging. We krijgen hier regelmatig vragen over van onze Opdrachtgevers. Voor ons aanleiding om hierover wat uitgebreider op onze website te publiceren. Het Keurmerk Beveiliging is voor SERIS een van de keurmerken om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. SERIS beschikt daarnaast over ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (Milieumanagement) en ISO 45001 (Gezond en veilig werken). Tezamen vormen deze keurmerken een goed vertrekpunt voor continue verbetering van onze dienstverlening.

Voor wie is het keurmerk beveiliging?

Het Keurmerk Beveiliging is bedoeld voor beveiligingsorganisaties met een ND-vergunning. Beveiligingswerkzaamheden bestaan uit het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. De meest voorkomende vormen van deze dienstverlening zijn objectbeveiliging, toegangscontrole, mobiele surveillance en openings- en sluitingsrondes.

Een beveiligingsorganisatie heeft een ND vergunning nodig. Dit is een verplichting vanuit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebureaus (Wpbr). De verantwoordelijkheid voor het afgeven van een ND-vergunning ligt bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dienst Justis screent voor goedkeuring de organisatie, de leidinggevenden binnen de beveiligingsorganisatie en het uniform van de beveiligers.

De voordelen van het keurmerk beveiliging

Het Keurmerk Beveiliging is van belang voor klanten die dienstverlening op het gebied van beveiliging afnemen. Het Keurmerk Beveiliging toont aan dat de keurmerkhouder aan een aantal eisen voldoet, zoals:

 De eisen vanuit de Wpbr worden nageleefd: De organisatie heeft geldige vergunningen voor de organisatie en leidinggevenden. Ook hebben alle beveiligingsmedewerkers toestemming van de korpschef van de politie om beveiligingstaken uit te mogen voeren. Als bewijs daarvan beschikken zij ook over een legitimatiebewijs;

 De organisatie is financieel gezond: Iedere keurmerkhouder wordt ieder jaar getoetst. De toetsing wordt uitgevoerd door een extern kredietinformatiebureau;

 De CAO wordt nageleefd: De organisatie past de CAO Particuliere Beveiliging toe en ondergaat ook CAO-controles die met goed resultaat worden afgesloten;

 De verplichte afdrachten worden gedaan: Alle afdrachten aan het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging, Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging en het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Particuliere Beveiliging zijn voldaan;

 De organisatie is voldoende verzekerd. Ieder jaar wordt getoetst of de organisatie voldoende is verzekerd en de verzekeringspremies heeft voldaan;

 Er zijn voldoende maatregelen genomen tegen criminele inmenging: Het wervings- en personeelsbeleid bevatten preventieve maatregelen om personeel te werven dat betrokken is bij criminaliteit. Het personeelsbeleid bevat op dit punt ook sanctiebepalingen;

 De organisatie doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit betekent dat de organisatie ten minste de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Beveiliging heeft ondertekend. Hierin belooft de organisatie zich verantwoordelijk op te stellen bij het sluiten van overeenkomsten met klanten, leveranciers en medewerkers.

Audits

De beveiligingsorganisatie moet iedere 3 jaar een volledige audit ondergaan. Dit zorgt voor een certificatie voor een periode van 3 jaar. Bijkomend wordt ieder jaar een tussentijdse audit gedaan. Deze audits worden altijd uitgevoerd door een certificerende instantie.

De procedures & processen binnen het keurmerk beveiliging

1. Kwaliteitsbeleid 

Insteek van het kwaliteitsbeleid moet zijn dat de organisatie werkt aan continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Het moet duidelijk zijn wat en hoe de organisatie haar doelen wil bereiken. De communicatiestructuur, klantevaluatie, klachtafwikkeling en het verbeterproces zijn hier vaste onderdelen van.

2. Integriteitsbeleid 

De organisatie heeft een integriteitsbeleid opgesteld waarin opgenomen is wat de organisatie doet om een integere en betrouwbare organisatie te zijn en de dienstverlening op een betrouwbare wijze in te vullen. In dit integriteitsbeleid is tenminste geregeld dat:

 De integriteitsrisico’s zijn beoordeeld en met welke frequentie wordt beoordeeld dat risico’s nog actueel zijn;

 De organisatie de integriteitsrisico’s beperkt;

 Er waarborgen zijn ten aanzien van zaken als bescherming en overdracht van middelen en eigendommen van opdrachtgevers, informatiebeveiliging, bescherming persoonsgegevens;

 Er zijn waarborgen ten aanzien van medewerkers-gerelateerde onderwerpen, zoals nevenwerkzaamheden, giften, geschenken, gunsten, gebruik uniform, gebruik legitimatiebewijs, omgang en gebruik van eigendommen en middelen opdrachtgever, sancties bij overtreding van deze regels.

3. Procedures en processen m.b.t. Wpbr 

Er zijn processen aanwezig om de benodigde vergunningen, screening en bijbehorende legitimatiebewijzen te borgen en waarvan is vastgesteld dat deze worden gevolgd.

4. Personeelsbeleid 

Er is beleid aanwezig waarin de vakbekwaamheid periodiek beoordeeld wordt en waar nodig bijgeschoold wordt. Daarnaast is beleid aanwezig dat aandacht besteed aan zowel actieve als passieve vormen van agressie en geweld. Het beleid bevat minimaal preventieve maatregelen hoe de signaalfunctie en de nazorg is geregeld.

5. Eisen m.b.t. het commerciële traject 

De organisatie werkt altijd met schriftelijke offertes, tenzij dit om spoedeisende redenen niet kan worden verlangd. Een offerte bevat altijd een heldere omschrijving van de beoogde dienstverlening en de voorwaarden waartegen de dienstverlening wordt geleverd. Een offerte voor beveiligingsdiensten bevat tenminste:

 Beschrijving van de dienstverlening;

 De looptijd van de offerte;

 Het beleid van verlenging, beëindiging van de dienstverlening;

 De annuleringsclausule van niet afgenomen diensten;

 De tarieven, inclusief een beschrijving van de dienstverlening die onder deze tarifering wordt begrepen;

 De toeslagen en overige kosten zoals overwerkregeling, inwerken extra personeel;

 De wijze van facturering;

 De methodiek van indexering;

 De regeling inzake extra afroepdiensten;

 De aansprakelijkheidsverdeling.

6. Eisen met betrekking tot opstart dienstverlening

Voor de opstart van de dienstverlening, stelt de organisatie een plan van aanpak op en informeert de opdrachtgever hierover. Het plan van aanpak voorziet in alle overeengekomen operationele afspraken. In spoedeisende situaties volstaat een plan van aanpak op basis van een checklist. De organisatie beoordeelt de object- en werkinstructies. Wanneer het bedrijf constateert dat de object- en werkinstructies niet voldoen of ontbreken, wijst het bedrijf de opdrachtgever hierop. Het bedrijf zal de opdrachtgever aanbieden de instructies te verbeteren c.q. op te stellen.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met iso 9001?

Het Keurmerk is niet exact vergelijkbaar met een kwaliteitssysteem zoals ISO 9001. ISO 9001 is algemeen: Het bevat normen die op ieder bedrijf (van productiebedrijf tot dienstverlener) van toepassing kunnen zijn. Het bedrijf dat de ISO-norm wil halen moet zelf het kwaliteitsmanagementsysteem zelf verder concretiseren. Maar beide regelingen richten zich op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening. En een onafhankelijke derde organisatie (certificatie instelling) toets jaarlijks of een bedrijf de normen van het keurmerk of de ISO-norm naleeft.

Het meest in het oog springende verschil is dat het keurmerk een verzameling van uiteenlopende eisen is die tezamen een gestructureerde en kwalitatief goede beveiligingsorganisatie vormen. Het keurmerk is volledig toegespitst op een beveiligingsorganisatie en staat dus voor correctie naleving van de Wpbr, correcte toepassing van de CAO Particuliere Beveiliging en financiële soliditeit van de organisatie.

Vragen?

Vragen over onze dienstverlening of het Keurmerk Beveiliging? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op:

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email: info@seris.nl

 Via ons contactformulier: https://seris.nl/nl/contact