Wat is havenbeveiliging?

Havenbeveiliging is het beveiligen van het enorme havengebied dat Nederland als handelsstad kent. Het enorme havengebied met zijn grote goederenstroom vormt een kwetsbaar doelwit voor criminaliteit en terrorisme. SERIS is specialist in havenbeveiliging en biedt veiligheid op maat. Wij ontwikkelen oplossingen die aansluiten bij uw individuele risicoprofiel. Met innovatieve camerabewaking, toegangscontrole en ervaren havenbeveiligers gaan we criminaliteit en terrorisme tegen.

De havens zijn een aantrekkelijk werkgebied voor veel bedrijven, maar helaas ook voor criminelen. Doordat het terrein vaak groot is, er veel medewerkers rondlopen en de goederenstroom immens is, zijn onregelmatigheden lastig op te merken. Onze havenbeveiligers kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van veiligheid. Door preventief te beveiligen en een proactieve houding van onze professionals kunnen we de risico’s beperken.

Handelen volgens de ISPS-code en havenbeveiligingswet

Scheepvaart, als een van de grootste internationale transportsector, is een gewild doelwit voor criminelen. Daarom gelden voor scheepvaart en zeehavens specifieke beveiligingsregels. Deze zijn vastgelegd in de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code). Door deze code is de havenbeveiliging aangescherpt tot het beveiligingsniveau van luchthavens. Deze code is verankerd in de havenbeveiligingswet (Hbw).

Hoewel de ISPS-code is ontwikkeld in reactie op de vermeende bedreigingen voor schepen en havenfaciliteiten na de aanslagen van 9/11, is haar toepassing veel breder. Als belangrijkste doelstelling wordt gegeven “de invoering en implementatie van maatregelen voor verbetering van de beveiliging van in de internationale handel en voor binnenlands verkeer gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties”. Als voorbeelden van dergelijke acties noemt de ISPS-code zaken als het kapen van een schip en het gijzelen van personen aan boord, maar ook het knoeien met de lading, met scheepsvoorraden of met apparatuur en systemen aan boord van schepen en onbevoegde toegang of gebruik. Onder dit laatste vallen ook zaken als drugssmokkel en vervoer van verstekelingen.

Bedrijven en havenbeveiligers in de Nederlandse havens zijn verplicht om zich te houden aan havenbeveiligingswet. Indien het bedrijf ISPS-plichtig is dient daarnaast rekening te worden gehouden met de ISPS-code. Daarom handelen de havenbeveiligers van SERIS altijd volgens deze wet- en regelgeving. Om uw havenbedrijf en zeevaart zo goed mogelijk te beveiligen, Binnen de haven wordt er een risicoanalyse gemaakt, zodat de gevaren goed in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een Port Facilty Security Plan (PFSP) gemaakt.

De werkzaamheden van een havenbeveiliger

Een havenbeveiliger is werkzaam in het havengebied en is verantwoordelijk voor verschillende taken. Er zijn waardevolle goederen die bewaakt moeten worden, maar ook zijn er andere gevaren die zich makkelijk voor kunnen doen in de haven. Er zijn verschillende werkzaamheden die belangrijk zijn voor optimale beveiliging.

Camerabewaking

Een camerabewaking zorgt voor 24/7 ogen hebben binnen de havens. Deze camerabeelden worden gemonitord door de beveiligers en indien er gevaar dreigt, zullen wij direct handelen.

Objectbeveiliging van schepen

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, kunt u onze gecertificeerde havenbeveiligers inzetten voor de beveiliging van schepen. Zij zijn optimaal getraind en weten hoe te handelen bij dreiging.

Visitatie

Wanneer u vermoedt dat een situatie niet helemaal klopt, zijn de havenbeveiligers van SERIS gespecialiseerd in het uitvoeren van visitatiediensten. Hierbij gaan onze beveiligers aan de slag met een officiële inspectie en wordt er op professionele wijze gevisiteerd.

Havenbewaking in Europa

Voor wat betreft Europa; ongeveer 90% van de externe en ongeveer 40% van de interne handel van de Europese Unie wordt over zee vervoerd. Dit alles maakt de scheepvaart zeer divers met zijn eigen specifieke risico’s. Om deze risico’s af te dekken schrijft de ISPS-verordening bepaalde maatregelen voor, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of dat er voor gebruik tegen personen, schepen of havens bedoelde wapens of andere gevaarlijke stoffen en apparaten, waarvan het vervoer verboden is, de havenfaciliteit in of aan boord van een schip worden gebracht. Bij deze maatregelen valt te denken aan strakke toegangscontrole met identificatie en controle of rechtmatigheid van bezoek, fouilleren en doorzoeken (hoewel het vaak beperkt blijft tot visiteren, de visuele controle van de inhoud van tassen, dozen, zakken, en voertuigen) en cameratoezicht. Europa heeft de ISPS-code in verordening 725/2004, waarmee zij de kracht van wet heeft in alle Europese lidstaten. Nederland heeft deze verordening verankerd in haar wetgeving middels de havenbeveiligingswet.

Opleiden tot havenbeveiliger

SERIS werkt alleen met de beste beveiligingsmedewerkers. Om de kwaliteit te waarborgen, leiden we zelf mensen op in samenwerking met de SERIS academy. Onze academy biedt de opleiding voor havenbeveiliger en Port Facility Security Officer (PFSO) aan, welke ook van groot belang zijn in een effectieve havenbeveiliging. Havenbeveiligers van SERIS weten wat er van ze verwacht wordt in de haven en kunnen effectief handelen.

Kies voor de havenbeveiliging van SERIS Security

De havenbeveiliging van SERIS Security zorgt voor een veilig gevoel in de haven. Wij hebben ervaring in verschillende havengebieden, zoals Rotterdam, Moerdijk, Amsterdam, Eemshaven of de Drechtsteden. Wij kunnen zorgdragen voor een snelle inzet van onze ervaren havenbeveiligers. Doordat we goede contacten onderhouden met havenautoriteiten als de zeehavenpolitie, havenbedrijven en douane weten we altijd wat er speelt en kunnen we hierop inspelen. Zo zorgen wij voor de best mogelijke havenbeveiliging in de Nederlandse havens.

Proactieve partner