Havenbeveiliging

Nederland is een handelsland. Het enorme havengebied met zijn grote goederenstroom vormt een kwetsbaar doelwit voor criminaliteit en terrorisme. SERIS is specialist in havenbeveiliging. Wij ontwikkelen oplossingen die aansluiten bij uw individuele risicoprofiel. Met innovatieve camerabewaking, toegangscontrole en ervaren havenbeveiligers gaan we criminaliteit en terrorisme tegen.

Havens zijn een aantrekkelijk werkgebied voor veel bedrijven, maar helaas ook voor criminelen. Doordat het terrein vaak groot is, er veel medewerkers rondlopen en de goederenstoom immens is, zijn onregelmatigheden lastig op te merken. Onze professionals kunnen u volledig ontzorgen op het gebied van veiligheid. Door preventief de beveiligen en een proactieve houding van onze professionals kunnen we de risico’s beperken.

Veiligheidsgevoel

Een strenge internationale wet- en regelgeving is opgesteld voor beveiliging van schepen en toezicht in havens. Met de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code) is de havenbeveiliging aangescherpt tot het beveiligingsniveau van luchthavens. Bedrijven en havenbeveiligers in de Nederlandse havens zijn verplicht om zich te houden aan de ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet. De havenbeveiligers van SERIS handelen altijd volgens deze wet- en regelgeving.

Om uw havenbedrijf en scheepvaart zo goed mogelijk te beveiligen, gaat SERIS op zoek naar een beveiligingsoplossing die past bij uw situatie en budget. Met haven security gaan we ongecontroleerde personen- en goederenverkeer tegen. Onze professionele havenbeveiligers, ook wel port facility security officer (pfso) genoemd, zijn aanwezig in uw haven en houden actief toezicht. SERIS verzorgt de beveiliging van schepen en de controle van zeevracht- en containers. Camerabewaking en een toegangscontrolesysteem registreren van afstand wat er gebeurt op en rond de werkvloer. Van brandveiligheidscontrole tot actieve port security: SERIS is uw proactieve partner!

Van camerabeveiliging tot hospitality

Om uw havenbedrijf te beschermen tegen gevaren als brand, terrorisme en criminaliteit, biedt SERIS beveiligingsoplossingen van de bovenste plank. Vaak is dit een combinatie van mensen en techniek, en natuurlijk altijd perfect afgestemd op uw specifieke situatie. Onze havenbeveiligers (pfso) signaleren afwijkend gedrag en gevaren. Uiteraard wordt ook nauw samengewerkt met de zeehavenpolitie, douane en andere havenautoriteiten. Voor havenbeveiliging biedt SERIS de volgende oplossingen.

24/7 beveiliging

De camera’s zijn aangesloten op onze alarmcentrale, waar de beelden live worden bekeken door onze deskundige centralisten. Zo wordt de omgeving 24/7 beveiligd. Bij onregelmatigheden komen zij direct in actie.

Visitatie

Wanneer u vermoedt dat een situatie niet helemaal klopt, zijn de havenbeveiligers van SERIS gespecialiseerd in het uitvoeren van visitatiediensten. Hierbij gaan onze beveiligers aan de slag met een officiële inspectie en wordt er op professionele wijze gevisiteerd.

Toegangscontrole systemen

Met het innovatieve toegangscontrolesysteem van SERIS kunnen alleen bevoegden op het haventerrein komen en zorgen we voor een goede havenbewaking.

Zeevracht- en containercontrole

Smokkel van mensen, wapens en drugs gebeurt vaak via zee. Onze havenbeveiligers voeren controles uit op de zeevracht en containers. Niet alleen bij verdachte omstandigheden, maar ook steekproefsgewijs. Zo zorgen we ervoor dat er geen onveilige dingen op de haven binnenkomen.

Bewaking en beveiliging van schepen

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, kunt u onze gecertificeerde havenbeveiligers inzetten voor de beveiliging van schepen. Zij zijn optimaal getraind en weten hoe te handelen bij dreiging.

Volgens de isps-code en havenbeveiligingswet

Port security is een vak apart. Zo moet er rekening worden gehouden met nationale en internationale wet- en regelgeving en de complexe processen binnen een havengebied. Met een totaalpakket aan security- en veiligheidsmaatregelen zijn we uw betrouwbare partner op het gebied van veiligheid op uw haventerrein. Uiteraard geheel in lijn met de ISPS-code en de Havenbeveiligingswet.

Scheepvaart, als de grootste internationale transportsector, is een gewild doelwit voor criminelen. Daarom gelden voor scheepvaart en zeehavens specifieke beveiligingsregels. Deze zijn vastgelegd in de ISPS-code, de International Ship and Port Facility Security Code.

Hoewel de ISPS-code is ontwikkeld in reactie op de vermeende bedreigingen voor schepen en havenfaciliteiten na de aanslagen van 9/11, is haar toepassing veel breder. Als belangrijkste doelstelling wordt gegeven “de invoering en implementatie van maatregelen voor verbetering van de beveiliging van in de internationale handel en voor binnenlands verkeer gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties”. Als voorbeelden van dergelijke acties noemt de ISPS-code zaken als het kapen van een schip en het gijzelen van personen aan boord, maar ook het knoeien met de lading, met scheepsvoorraden of met apparatuur en systemen aan boord van schepen en onbevoegde toegang of gebruik. Onder dit laatste vallen ook zaken als drugssmokkel en vervoer van verstekelingen.

Havenbewaking in Europa

Voor wat betreft Europa; ongeveer 90% van de externe en ongeveer 40% van de interne handel van de Europese Unie wordt over zee vervoerd. Dit alles maakt de scheepvaart zeer divers met zijn eigen specifieke risico’s. Om deze risico’s af te dekken schrijft de ISPS-verordening bepaalde maatregelen voor, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of dat er voor gebruik tegen personen, schepen of havens bedoelde wapens of andere gevaarlijke stoffen en apparaten, waarvan het vervoer verboden is, de havenfaciliteit in of aan boord van een schip worden gebracht. Bij deze maatregelen valt te denken aan strakke toegangscontrole met identificatie en controle of rechtmatigheid van bezoek, fouilleren en doorzoeken (hoewel het vaak beperkt blijft tot visiteren, de visuele controle van de inhoud van tassen, dozen, zakken, en voertuigen) en cameratoezicht. Europa heeft de ISPS-code in verordening 725/2004, waarmee zij de kracht van wet heeft in alle Europese lidstaten. Nederland heeft deze verordening verankerd in haar wetgeving middels de havenbeveiligingswet (Hbw).

Opleiden tot havenbeveiliger

SERIS werkt alleen met de beste beveiligingsmedewerkers. Om die kwaliteit te waarborgen, leiden we zelf mensen op in samenwerking met de SERIS Academy. Onze academy biedt de opleiding voor Port Facility Security Officer (PFSO) aan. Havenbeveiligers van SERIS weten wat van ze verwacht wordt in de haven en kunnen effectief handelen. Doordat we goede contacten onderhouden met havenautoriteiten als de zeehavenpolitie, havenbedrijven en douane weten we altijd wat er speelt en daar spelen we op in. Zo zorgen we voor de best mogelijke havenbeveiliging.

Proactieve partner