Winst voor álle betrokkenen

Met name in de schoonmaakbranche, maar ook bij andere facilitaire dienstverleners zoals beveiliging, werden opdrachten steeds meer gegund met maar één dominant aspect: PRIJS. Het laat zich raden dat dit ten koste ging van de arbeidsvoorwaarden van betrokken medewerkers en, door ongezonde concurrentie, tot somtijds onaanvaardbare werkdruk.

Meer dan 10 jaar geleden leidde dit tot langdurige stakingen van schoonmakers met een grote maatschappelijke impact en vormde de directe aanleiding voor het opstellen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.  Een initiatief om verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren met als doel dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen. Aanvankelijk was dit een initiatief van de schoonmaakbranche, wat uiteindelijk werd gevolgd door de Beveiliging, Projectverhuizers en Contractcatering.

Wat doet de code verantwoordelijk marktgedrag?

De Code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Door verantwoordelijk marktgedrag te stimuleren wordt een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland gegeven. De code maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te handelen om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren. Het appèl is niet juridisch afdwingbaar, maar daarmee zeker niet vrijblijvend. Er wordt wel wat van de ondertekenaars verwacht.

Vandaag de dag is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend door meer dan 1.500 opdrachtgevers, inleners, vakbonden, tussenpersonen en opdrachtnemers, waaronder SERIS Security.

Het is belangrijk dat alle ondertekenaars uitdragen waar de Code voor staat. Zoals het ook normaal hoort te zijn dat een ondertekenaar zich aan de Code houdt. In Code-waardige aanbestedingen gaat het ook over kwaliteit van het werk, werkdruk van de medewerkers, et cetera. Vanuit de Code is dit opgenomen in de handleiding Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Deze handleiding en ook het boek ‘Mens en Markt’ is uitgereikt aan de ondertekenaars.

Codekamer beveiliging

Benadrukt dient te worden dat alle bedrijven, opdrachtgevers, inleners, vakbonden en tussenpersonen gebruik kunnen, en wellicht zouden moeten maken van de ‘diensten’ van de Codekamer Beveiliging. Als zij te maken krijgen met aanbestedingen die niet conform de Code zijn of als er zulke afwijkende eisen worden gesteld dat de inzet en werkdruk van het personeel in het gedrang komt. Betrokkenen mogen niet schromen om van dit soort zaken melding te maken bij de Codekamer. Op basis daarvan kan de Codekamer, vanuit haar neutrale positie, de verschillende actoren aanspreken.

Een aanbesteding van diensten moet een win-win situatie zijn voor alle betrokkenen. De opdrachtgever krijgt waar voor zijn geld, het bedrijf dat de opdracht aanneemt rendement en de medewerker een juiste waardering voor zijn vakmanschap. Toch is niet elke uit- of aanbesteding van diensten zo’n onverdeeld succes.

Door de Code te ondertekenen laat men zien dat men bij de aanbesteding aandacht heeft voor de prijs én kwaliteit in brede zin, met inbegrip van het sociaal beleid. Men erkent dat een juiste prijs-kwaliteitsverhouding meer omvat dan de economisch meest voordelige inschrijving. Bij een verantwoorde wijze van aanbesteden houden alle partijen het menselijke aspect in het oog. Hierin zet de opdrachtgever, al dan niet samen met een adviseur, de toon. De opdrachtgever bepaalt de norm voor de gewenste kwaliteit, prijs en sociaal beleid. De opdrachtnemer vult dit aan en brengt dit in de praktijk. De werknemer doet zijn best, volgt opleidingen en levert kwaliteit.

Dit leidt uiteindelijk niet alleen tot verbetering van de arbeidsverhoudingen, maar ook tot een hechtere relatie tussen opdrachtgevers, leveranciers en werknemers én tot een grotere tevredenheid over de kwaliteit van het werk.

Organisatie van de code

De Code kent een (Hoofd) bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van intermediairs, opdrachtgevers, opdrachtnemers, overheid, adviseurs en de codekamers Beveiliging, Contractcatering, Schoonmaak en Verhuizers.  Deze samenstelling borgt de betrokkenheid en vertegenwoordiging van alle belanghebbenden bij de Code. Daarnaast kent de Code een Comité van Aanbeveling.

SERIS Security is, door middel van haar Algemeen Directeur Aad de Vries, als één van de bestuursleden namens opdrachtnemers, ook actief in de Codekamer Beveiliging, waarmee wij ons inzetten voor Verantwoordelijk Marktgedrag.

Aad de Vries, Algemeen Directeur SERIS Security: “Ik onderschrijf de uitgangspunten van de Code, waaronder het belang dat bij een aanbesteding niet alleen de prijs bepalend is, maar dat door de opdrachtgever en/of diens adviseur eerst gekeken wordt naar de gewenste kwaliteit, onder welke arbeidsomstandigheden dit dient plaats te vinden en vervolgens met deze informatie het tarief wordt bepaald.  

De Codekamer Beveiliging toetst of de bij een aanbesteding betrokken partijen zich daadwerkelijk houden aan de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en spreken hen hierin zo nodig ook op aan. Ik draag daar graag aan bij”   

Niet naleving van de code

Als een opdrachtnemer, opdrachtgever of adviseur zich niet aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag houdt, kunt u dit melden via CodeVM@atriumgroep.nl. Zij zorgen dat de melding bij de juiste Codekamer in behandeling wordt genomen. Iedere Codekamer heeft hiervoor een eigen commissie. De Codekamers, waaronder de Codekamer Beveiliging, kunnen geen juridische procedure starten, maar doen een moreel appèl op de betrokken partij(en).

Het mag duidelijk zijn dat een melding alleen betrekking kan hebben op één van de aangesloten branches, de schoonmaak-, beveiligings-, catering- of verhuisbranche en dat deze altijd eerst gericht dient te worden aan de organisatie die zich niet aan de afspraken houdt. Een melding moet daarnaast voldoende gemotiveerd worden en met aanvullende stukken onderbouwd worden.

Handreiking emvi

Om betrokkenen te ondersteunen om in lijn met de uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag aan te besteden en in te schrijven heeft de Code de handreiking EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) opgesteld en ter beschikking gesteld. Hierin zijn tevens de uitgangspunten en raakvlakken met de uitgangspunten van de Code en de aanbestedingswet 2012 nog eens duidelijk verwoord.

Hieronder treft u een link om deze Code Handreiking EMVI te downloaden.

https://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/wp-content/uploads/2020/12/Code-Handreiking-EMVI-Code-VM.pdf

Vragen?

Benieuwd naar op welke wijze SERIS met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag omgaat? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email: info@seris.nl

 Via ons contactformulier: https://seris.nl/nl/contact