Cao particuliere beveiliging

Sinds de CAO Particuliere Beveiliging met looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 is artikel 95B een vast gegeven in de CAO. De eis die daarbij werd gesteld was dat het contract een omvang moest hebben van minimaal 20.000 uur op jaarbasis. Vanaf 1 april 2017 is het aantal uren aangepast naar 15.000. In 2021 is de CAO Particuliere Beveiliging herschreven. Het doel was om deze makkelijker leesbaar te maken. Daarbij werd artikel 95B inhoudelijk niet aangepast maar sinds dat moment zijn de regels te vinden onder artikel 20. In deze tekst zal verder gesproken worden over artikel 95B.

Waarom is dit artikel belangrijk voor beveiligers?

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN? 

 Artikel 95B is van toepassing ingeval van contractswisseling bij meer dan 15.000 uur (op contractsbasis per jaar bij de latende partij). In dit geval dient gebruik te worden gemaakt van de mutatielijst contractswisseling (bijlage 10).

 De beveiligingsbranche opereert in het kader van privatisering en uitbesteding. Contractswisselingen zijn daardoor een vast gegeven in de sector. Contractswisseling wordt gedefinieerd als een situatie waarbij een opdrachtgever, ten gevolge van een heraanbesteding en/of hergunning, een nieuwe overeenkomst aangaat met een andere particulier beveiligingsorganisatie c.q. bedrijf. Het bedrijf dat het nieuwe contract verwerft (hierna te noemen verwervende partij) en het bedrijf dat het contract verliest (hierna te noemen latende partij) worden dan geconfronteerd met de vraag op welke wijze door hen dient te worden omgegaan met de werknemers van de latende partij. Zonder nadere afspraken hieromtrent kunnen ongewenste ontwikkelingen in de werkgelegenheid optreden. In dit artikel zijn nadere afspraken opgenomen, die ongewenste ontwikkelingen zo veel mogelijk moeten voorkomen.

 Hoofdregel bij contractswisseling is dat de verwervende partij de betrokken werknemers die binnen het oude contract werkzaam zijn voor de latende partij in dienst moet nemen door middel van het aanbieden van een arbeidsovereenkomst. Betrokken werknemers zijn in dit geval werknemers die minimaal 1 jaar onafgebroken werkzaam zijn op het object (peildatum is de datum van effectieve overgang van de opdracht) en voor minimaal 50% plus 1 uur van hun gewerkte uren voor de opdracht werkzaam zijn, met uitzondering van werknemers die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt zijn. De aan te bieden arbeidsovereenkomst dient voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden overeen te komen met de voorwaarden die golden bij de latende partij. Onder deze arbeidsvoorwaarden wordt onder andere verstaan, maar is daarmee niet beperkt tot, het geldend salaris voor de werknemer, anciënniteit, de arbeidsduur en de aanspraken die een werknemer heeft verworven bij de latende partij en die afwijken van, c.q. uitstijgen boven, de aanspraken die voortvloeien uit de cao.

 De objectgebonden toeslagen en/of functiegebonden toeslagen van de werknemers worden afgebouwd tot nul indien de grondslag waarop de toeslag is gebaseerd komt te vervallen. Het tempo en omvang van de afbouw van deze toeslagen is conform de regeling opgenomen in artikel 51. De werknemers behouden de overige persoonlijke toeslagen.

 De latende partij is verplicht om aan de betrokken werknemers tijdig en schriftelijk te vragen of zij hun opgebouwde, maar nog niet genoten, aanspraken op vakantiedagen alsmede de opgebouwde, maar nog nietuitgekeerde vakantiebijslag, wensen mee te nemen naar de verwervende partij.

 De latende partij zal de verwervende partij vervolgens tijdig en zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren welke betrokken werknemers van hun recht tot meenemen van vakantiedagen en vakantiebijslag gebruik wensen te maken en wat derhalve de hoogte is van de over te dragen   aanspraken.

 De latende en de verwervende partij dienen de wensen van de betrokken werknemers voor wat betreft al dan niet overgang van aanspraken op vakantiedagen en vakantiebijslag te respecteren en zonder voorbehoud uit te voeren.

 Op de overdracht van vakantiedagen en vakantiebijslag bij contractswisseling is het overdrachtsprotocol van toepassing dat is opgenomen in bijlage 9 van de cao.

 De verwervende partij neemt ook de eventuele studieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 62 van de cao over.

 De latende partij geeft ten tijde van de heraanbesteding en/of hergunning op verzoek van offrerende partijen inzage in de totale loonsom van de werknemers. De loonsom omvat alle op geld en tijd waardeerbare verplichtingen ten aanzien van de werknemers. De latende partij is tot een jaar na het verzoek aanspreekbaar op de volledigheid van de geleverde informatie en aansprakelijk voor de gevolgen van versterkte onvolledige en/of foutieve informatie.

 Indien de werknemer en de latende partij overeenstemming hebben dat de werknemer in dienst blijft bij de latende partij, dan regelen zij dit in onderling overleg en vervalt de hoofdregel door een gezamenlijke melding van de latende partij en werknemer aan de verwervende partij.

 Ingeval van een contractswisseling waarbinnen de beveiligingstaken meer dan 15.000 uur bedragen, zal de latende partij de vakbonden informeren.

 Kennelijk gezochte constructies vallen ook onder dit artikel. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan het verdelen over meerdere deelopdrachten of het faseren van de opdrachten in tijd.

 Geschillen over de toepassing van dit artikel worden aan het bestuur van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging voorgelegd.

KAN EEN MEDEWERKER BIJ ZIJN WERKGEVER BLIJVEN? 

De medewerker kan bij zijn werkgever blijven. Het is dan van belang dat de medewerker daar met zijn werkgever overeenstemming over heeft bereikt.

VOLLEDIGE CAO PARTICULIERE BEVEILIGING

De volledige CAO Particuliere Beveiliging is hier te downloaden

Goed werkgeverschap

SERIS is al jaren actief in de Nederland en heeft de afgelopen jaren ook vele opdrachten gestart waar sprake was van meer dan 15.000 uur op jaarbasis. Inmiddels zijn wij dan ook een echte ervaringsdeskundige geworden om dit soort transities soepel te laten verlopen. Daarbij geldt dat SERIS groot belang hecht aan duidelijk communicatie vanaf moment één. Betrokken beveiligers worden direct en volledig geïnformeerd. Waar mogelijk gebeurt dit in groepsverband waarbij naast aandacht voor de individuele medewerker er ook een bedrijfspresentatie gegeven wordt. Aansluitend krijgen de medewerkers een persoonlijk gesprek. Zonder uitzondering wordt er daarna een arbeidsovereenkomst aangeboden conform artikel 95B. Onze ervaring is dat deze aanpak wordt gewaardeerd door de betrokken beveiligers, de opdrachtgever maar ook de latende leverancier.

Naast de verplichtingen uit de CAO Particuliere Beveiliging gaat SERIS een stap verder. Met de betrokken medewerkers worden hun ambities besproken en de mogelijkheden die SERIS daarvoor kan geven. Wij geloven er namelijk in dat de ontwikkeling van individuen goed is voor de medewerker. De ontwikkeling van de medewerker is aansluitend ook goed voor de opdrachtgever en SERIS.

Rol opdrachtgever

Voordat het definitief is dat de opdracht door SERIS uitgevoerd gaat worden wordt met de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de stappen duidelijk en volledig gedocumenteerd. Gedurende de transitie wordt de opdrachtgever door ons continu geïnformeerd. Daarnaast proberen wij de opdrachtgever te betrekken bij bijeenkomsten in groepsverband. Onze ervaring leert ons dat dit wordt gewaardeerd door de medewerkers.

Geruisloze opstart

Het is van belang dat de medewerkers zo min mogelijk last hebben van de overname. Daarnaast is het voor de opdrachtgever en SERIS van belang dat medewerkers ook lekker in hun vel blijven zitten. Zij zijn namelijk cruciaal om de opdracht op een juiste manier op te starten. Een tevreden medewerker is dan ook erg fijn.

Naast de personele kant besteedt SERIS ook veel aandacht aan alle andere factoren. De doelstelling is namelijk altijd om een geruisloze opstart te maken. Een opstart waar de continuïteit geborgd is en de opdrachtgever alleen de noodzakelijke dingen moet doen. En waar het even kan proberen wij onze nieuwe opdrachtgever tijdens de opstart al positief te verrassen door onze dienstverlenende en proactieve instelling.

Resultaat

Wij beseffen ons goed dat het opstarten van nieuwe opdrachten die vaak complex zijn en/of waar vele medewerkers bij betrokken zijn niet gemakkelijk is. De ervaring heeft ons alleen al veel bijgebracht en met recht kunnen wij ons specialist noemen bij het opstarten van nieuwe opdrachten. Hierbij hebben wij het motto: elke opstart is maatwerk!

Contact?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of op welke wijze SERIS omgaat met de CAO Particuliere Beveiliging en in het bijzonder artikel 95B? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email

 Via ons contactformulier