Port facility security plan (pfsp)

Het opstellen van een beveiligingsplan van een havenfaciliteit is niet anders dan het opstellen hiervan voor elk ander bedrijf. Het verschil is dat het gebaseerd is op een onderdeel van een internationaal verdrag (SOLAS hoofdstuk 11-2 en bijlage ‘International Ship and Port facility Security (ISPS) code’) dat is opgenomen in de EU wetgeving (EU verordening 725/2004) waardoor het een verplichting is voor onder meer alle bedrijven die zeegaande schepen waarop de ISPS-code van toepassing is. Dit dicteert ook de focus van het beveiligingsplan en de onderliggende risicobeoordeling, namelijk “de invoering en implementatie van maatregelen voor verbetering van de beveiliging van in de internationale handel en voor binnenlands verkeer gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties” (EUv. 725/2004 – Doelstellingen, artikel 1). Hiertoe dient iedere havenfaciliteit een Port Facility Security Plan (PFSP) op te stellen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op een veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit en ten minste toereikend te zijn voor het schip/haven raakvlak, omvattende alle interactie tussen schepen en havenfaciliteit (ISPS-code, deel A, artikel 16.1).

Het Port Facility Security Plan (PFSP) bevat minstens volgende hoofdstukken met maatregelen:

 Bedrijfsinformatie

 Risicoanalyse (type bedrijf)

 Organisatie & uitvoering beveiligingstaken

 Communicatie en alarmering

 Toegang tot de havenfaciliteit

 Niet of beperkt toegankelijke gebieden

 Toezicht op de havenfaciliteit

 Het behandelen van lading

 Scheepsvoorraden

 Onvergezelde bagage

 Controle en herziening PFSP

Het beveiligingsplan dient op geregelde tijdstippen geactualiseerd te worden en elke wijziging moet voorgelegd worden aan de bevoegde autoriteit ter goedkeuring.

Eu verordening 725/2004 & havenbeveiligingswet

De EU verordening telt 86 pagina’s en de Havenbeveiligingswet waarmee ze in de Nederlandse wetgeving is verankerd telt 7 pagina’s, samen dus 93 pagina’s aan wetgeving. Daarnaast laat de wetgeving ruimte tot nadere invulling, maar ook tot maatwerk zolang als aan onderliggende eisen wordt voldaan. Belangrijkste artikel voor wat betreft de te nemen maatregelen is artikel 16.3 uit deel A van de ISPS-code. Dit onderdeel verplicht havenfaciliteiten maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen en te voorkomen dat dat er voor gebruik tegen personen, schepen of havens bedoelde wapens of andere gevaarlijke stoffen en apparaten, waarvan het vervoer verboden is, binnen worden gebracht. Daarnaast verplicht dit plan de aanwezigheid van informatiebeveiligingsmaatregelen en het aanwezig zijn van bepaalde procedures.

Kennis & kunde seris op het gebied van isps

Om kort te gaan: er is een aanzienlijke kennis van wet- en regelgeving vereist en van hoe overheden invulling geven aan de meer algemene eisen uit de verordening, naast kennis van risico’s en mogelijke maatregelen om deze risico’s te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. SERIS is op dit vlak een specialist. De kennis en kunde is gestoeld op 18 jaar ervaring, wat recentelijk in België heeft geleid tot de RSO certificering. SERIS heeft voor meer dan 35 havenlocaties, waaronder containerterminals en gevaarlijke stoffen locaties het PFSP opgesteld en over de jaren deze bedrijven geholpen bij hun certificering en hercertificering (ten minste iedere 5 jaar). Daarnaast verzorgt SERIS de PFSO opleiding. Niet alleen onder eigen vlag, maar ook bij het STC in Rotterdam, de NOVA maritieme academie in IJmuiden en bij Portilog in Antwerpen. Tevens zijn we er bijzonder trots op dat we inspecteurs/toezichthouders en toetsers van enkele grote gemeenten mogen opleiden. Het is dus niet onterecht te claimen dat u met SERIS een ISPS specialist in huis haalt, voor zowel het schrijven van uw PFSP als voor de opleiding van uw PFSO en het geven van security awareness trainingen.

Vragen naar aanleiding van dit artikel en/of onze dienstverlening op het gebied van havenbeveiliging? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 Per telefoon: 088-7374700

 Per email