Meerwaarde zit in de kennis en kunde van onze medewerkers

We zijn er altijd blij mee als een ondernemer ervoor kiest met SERIS in zee te gaan. Zowel de kleine als de grote opdracht, want elke opdracht is een kans om te laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Daarbij verliezen wij nooit uit het oog dat het uiteindelijk onze medewerkers ‘in het veld’ zijn die het werk uitvoeren en die dus over de nodige kennis en vaardigheden moeten beschikken om dit verantwoord uit te kunnen voeren.

In het algemeen wordt er vrij selectief omgegaan met het opleiden van medewerkers. Opleiden en het geven van trainingen kost immers tijd en geld en dit vindt zijn weg weer in de tarieven. Daartegenover staat dat goed opgeleide en getrainde medewerkers van meerwaarde zijn voor onze opdrachtgevers en dat het aanbieden van mogelijkheden om te groeien ook medewerkers motiveert. Daarom heeft SERIS een programma van trainingen en online toetsen, waarbij de medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om aanvullende certificaten te halen.

Basiskennis gevaarlijke stoffen

De eerste training, die gecombineerd is met de ISO 45001 en VCA G&VW toolbox van januari, betrof de basiskennis gevaarlijke stoffen. Hierbij is aan al onze medewerkers de gelegenheid geboden om het trainingsmateriaal door te nemen en aansluitend de online toets te maken. Deze toets bestaat uit 40 vragen die dekkend zijn voor de hieronder genoemde onderwerpen. Ongeveer 30% van de medewerkers heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en het is duidelijk dat de deelnamebereidheid toeneemt naarmate er daadwerkelijk certificaten te behalen zijn.

De behandelde onderwerpen zijn:

  •  Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen
  •  Vervoersregelingen
  •  Gevarenklassen
  •  Kemler-bord, gevaars- en stofidentificatienummer
  •  Vervoersetiketten
  •  Etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen (CLP en GHS)
  •  H- en P-zinnen
  • CMR-stoffen
  • Cytostatica, ioniserende straling en biologische agentia

Opmerkingen & suggesties

We horen graag wat u, zowel opdrachtgevers als medewerkers, vindt van dit initiatief en we staan open voor ideeën over onderwerpen die in de SERIS-kennisserie behandeld kunnen worden. Mail hiervoor naar onze KAM Manager Fred Byrman