Gevaarlijke stoffen

Het is van groot belang dat beveiligers kennis hebben van gevaarlijke stoffen en hoe daarmee moet worden omgaan.  Tijdens hun werk kunnen zij immers in situaties terecht  komen waarin ze in aanraking komen met dergelijke stoffen. Naast het zichzelf veilig houden, zijn beveiligers ook verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen en de omgeving. Gevaarlijke stoffen kunnen onder andere vrijkomen door lekkages, bij ongevallen en bij brand. Het zijn allemaal situaties waarin de beveiliger een belangrijke rol speelt, zoals het signaleren, de juiste beschermende maatregelen nemen, het waarschuwen van  de juiste mensen en diensten  het in gang zetten van de benodigde acties.

Beveiligers moeten dan ook op de hoogte zijn van:

 de wet- en regelgeving rondom gevaarlijke stoffen

 de kenmerken van stoffen en hoe deze te herkennen op basis van etikettering en nummering

 de procedures die zij moeten volgen bij incidenten met deze stoffen.

Ze moeten ook weten hoe te communiceren met betrokkenen partijen, zoals de brandweer, ambulancepersoneel en het milieubeheer. Daarnaast moeten ze weten welke informatie voor deze diensten van belang is om adequaat te kunnen reageren in  een dergelijke situatie. Om te borgen dat beveiligers over de juiste kennis beschikken dienen ze opgeleid en regelmatig  bijgeschoold te worden.

Basiskennis gevaarlijke stoffen

Kennis van gevaarlijke stoffen is vanzelfsprekend verplicht op die locatie waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. Maar in plaats van een afweging maken wie wel en wie niet op te leiden heeft SERIS ertoe toe besloten alle medewerkers, van de beveiligers tot de medewerkers op het kantoor, in de gelegenheid te stellen de training Basiskennis Gevaarlijke Stoffen (BGS) te volgen. Met het afleggen van een online examen kan men vervolgens het certificaat BGS halen. De training BGS dekt vrijwel alle gevaarlijke stoffen die een beveiliger in zijn of haar werk tegen kan komen, ongeacht of hij of zij werkt op een Brzo locatie (Besluit risico’s zware ongevallen)  of in een ziekenhuis. Niet vreemd, omdat de definitie van gevaarlijke stoffen breed is.

ADVIESRAAD GEVAARLIJKE STOFFEN

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen hanteert de volgende omschrijving:

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

ARBOBESLUIT

In het Arbobesluit (artikel 4.1) worden gevaarlijke stoffen omschreven als:

stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan medewerkers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.

INHOUD BGS TRAINING

De BGS training behandelt kort de diverse wettelijke regelingen. Vervolgens komen de voor de beveiliger echt belangrijke zaken aan bod, zoals het op basis van etikettering en stofnummers kunnen herkennen van gevaarlijke stoffen.

Alsof dat nog niet genoeg is, dient de beveiliger ook het veiligheidsinformatieblad (VIB) of (Material) Safety Data Sheet ((M)SDS) te kunnen lezen. Dit is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Het bevat alle eigenschappen van het product,  de gevaren en de chemische samenstelling inclusief  informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer. Omdat het VIB heel veel informatie geeft en vaak te uitgebreid is voor de werksituatie en zeker voor noodsituaties waarbij de relevante informatie snel gevonden moet kunnen worden, wordt het VIB vaak ‘vertaald’ naar concrete instructies over de wijze waarop er op de werkplek met het product moet worden omgegaan. Dat kan in de vorm van een werkplekinstructiekaart (WIK). Ook deze informatie (VIB, (M)SDS en WIK) zijn examenstof.

Voor medewerkers die werkzaam zijn in ziekenhuizen en laboratoria worden aanvullend de onderwerpen cytostatica, ioniserende straling en biologische agentia behandeld.