Havens

HAVENBEVEILIGING

Nederland is een handelsland. De Nederlandse havens dan ook zijn een onmisbare schakel voor onze economie. Talloze schepen varen dagelijks af en aan om vracht te halen of te leveren, met personeel dat uit alle windstreken komt en veelal tijdelijk is. Het enorme havengebied met zijn grote goederenstroom vormt een kwetsbaar doelwit voor criminaliteit en terrorisme. SERIS is specialist in haven security. Wij ontwikkelen oplossingen die aansluiten bij uw risicoprofiel. Met camerabewaking, toegangscontrole en ervaren havenbeveiligers gaan we criminaliteit en terrorisme tegen.

Havens zijn een aantrekkelijk werkgebied voor veel bedrijven, maar helaas ook voor criminelen. Het terrein is vaak groot, er lopen tal van medewerkers rond en de goederenstromen zijn immens. Hierdoor zijn onregelmatigheden lastig op te merken. Zeker met een aanhoudende terreurdreiging is de noodzaak van een goede port facility security officer (pfso) daarom groter dan ooit. Goede scheepvaart beveiliging is dan ook onmisbaar. Voor scherpe havenbeveiliging kunt u terecht bij beveiligingsbedrijf SERIS.

 

STRENGE VEILIGHEIDSEISEN, ONZE PORT FACILITY SECURITY OFFICER HOUD ZE IN DE GATEN

In de haven is altijd beweging, er is een constante stroom van inkomende en uitgaande goederen en personen. En dat brengt risico’s met zich mee. Daarom is er een strenge internationale wet- en regelgeving opgesteld voor beveiliging van schepen en toezicht in havens. Met de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code) is de haven security aangescherpt tot het beveiligingsniveau van luchthavens. Bedrijven en havenbeveiligers in de Nederlandse havens zijn verplicht om zich te houden aan de ISPS en de Nederlandse havenbeveiligingswet. De havenbeveiligers van SERIS handelen altijd volgens deze wet- en regelgeving.

HAVENBEVEILIGING DOOR EEN HAVENBEVEILIGER DIE BIJ U PAST

Om uw havenbedrijf en scheepvaart zo goed mogelijk te beveiligen, gaat SERIS op zoek naar een beveiligingsoplossing die past bij uw situatie. Wilt u een zo veilig mogelijke werkomgeving? Dan is het belangrijk dat u weet welke personen en goederen in de haven zijn. Met haven security gaan we ongecontroleerde personen- en goederenverkeer tegen. Onze professionele havenbeveiligers, ook wel port facility security officer (pfso) genoemd, zijn aanwezig in uw haven en houden actief toezicht. SERIS verzorgt de beveiliging van schepen en de controle van zeevracht- en containers. Camerabewaking en een toegangscontrolesysteem registreren van afstand wat er gebeurt op en rond de werkvloer. Van brandveiligheidscontrole tot actieve port security: SERIS staat voor u klaar.

ONZE OPLOSSINGEN VOOR HAVENBEWAKING

Om uw havenbedrijf te beschermen tegen gevaren als brand, terrorisme en criminaliteit, biedt SERIS beveiligingsoplossingen van de bovenste plank. Vaak is dit een combinatie van mensen en techniek, en natuurlijk altijd perfect afgestemd op uw specifieke situatie. Onze havenbeveiligers (pfso) werken met predictive profiling en signaleren afwijkend gedrag en gevaren daardoor van grote afstand. Uiteraard wordt ook nauw samengewerkt met de zeehavenpolitie, douane en andere havenautoriteiten. Voor havenbeveiliging biedt SERIS de volgende oplossingen:

CAMERABEWAKING

In een havengebied is het een drukte van jewelste. Dat maakt het extra lastig om verdacht gedrag op te merken. Door videobewaking kunnen onze port facility security officers uw havenfaciliteiten 24/7 bewaken. De camera’s zijn aangesloten op onze alarmcentrale, waar de beelden live worden bekeken door onze centralisten. Bij onregelmatigheden komen zij direct in actie. Zo bent u verzekerd van optimale havenbewaking.

VISITATIE

Vermoedt u dat er iets niet in de haak is en zijn er daarmee dus vermoedens van criminaliteit? De havenbeveiligers van SERIS zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van visitatiediensten. Hierbij gaan onze beveiligers aan de slag met een officiële inspectie en wordt er op professionele wijze gevisiteerd. Natuurlijk doen onze havenbeveiligers dit discreet en respectvol.

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

Op een haventerrein zijn vaak veel medewerkers tegelijk op de been. Daardoor is het lastig om onbevoegden op te merken. Met het uitgekiende toegangscontrolesysteem van SERIS kunnen alleen bevoegden op het haventerrein komen en zorgen we voor een goede havenbewaking. Een geruststellende gedachte.

ZEEVRACHT- EN CONTAINERCONTROLE

Smokkel van mensen, wapens en drugs gebeurt vaak via zee. Onze havenbeveiligers voeren controles uit op de zeevracht en containers. Niet alleen bij verdachte omstandigheden, maar ook steekproefsgewijs. Zo zorgen we ervoor dat er geen onveilige dingen op de haven binnenkomen.

BEWAKING EN BEVEILIGING VAN SCHEPEN

Om piraterij te voorkomen, kunt u onze gecertificeerde havenbeveiligers inzetten voor de beveiliging van schepen. Zij zijn optimaal getraind en weten hoe te handelen bij dreiging.

DE WETGEVING RONDOM HAVENBEVEILIGING

Zowel in de ISPS verordening als de Hbw staan eisen ten aanzien van kennis en kunde van de PFSO (Port Facility Security Officer), de beveiligingsverantwoordelijke bij het havenbedrijf en ten aanzien van “zij die belast zijn met beveiligingstaken”, waaronder de beveiligers vallen. De Nederlandse wetgever heeft deze eis ten aanzien van beveiligers geregeld in artikel 14.1 van de Hbw. Hierin staat dat personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus verrichten (Wpbr) naast het diploma Beveiliger 2 in het bezit dienen te zijn van een certificaat waarmee kan worden aangetoond dat zij “bekend zijn met en getraind zijn in” alle voor havenbeveiliging relevante beveiligingsaspecten.

VOLGENS DE ISPS-CODE EN HAVENBEVEILIGINGSWET

Port security is een vak apart. Zo moet er rekening worden gehouden met nationale en internationale wet- en regelgeving en de complexe processen binnen een havengebied. Wat dacht u verder van bijvoorbeeld brandveiligheid? SERIS is specialist in havenbeveiliging. Met een totaalpakket aan security- en veiligheidsmaatregelen staan we in voor de veiligheid op uw haventerrein. Uiteraard geheel in lijn met de ISPS-code en de Havenbeveiligingswet.

Scheepvaart, als de grootste internationale transportsector, is een gewild doelwit voor criminelen. Daarom gelden voor scheepvaart en zeehavens specifieke beveiligingsregels. Deze zijn vastgelegd in de ISPS-code, de International Ship and Port Facility Security Code. De ISPS-code maakt deel uit van het SOLAS verdrag (Safety Of Live At Sea) een internationaal verdrag inzake de veiligheid van leven op zee. Naleving van alle onderdelen van SOLAS, wat nog meer omvat zoals regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, regels voor de constructie van schepen en veiligheidsregels aan boord van schepen, is verplicht voor de 165 landen die het verdrag hebben ondertekend.

Hoewel de ISPS-code is ontwikkeld in reactie op de vermeende bedreigingen voor schepen en havenfaciliteiten na de aanslagen van 9/11, is haar toepassing veel breder. Als belangrijkste doelstelling wordt gegeven “de invoering en implementatie van maatregelen voor verbetering van de beveiliging van in de internationale handel en voor binnenlands verkeer gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties”. Als voorbeelden van dergelijke acties noemt de ISPS-code zaken als het kapen van een schip en het gijzelen van personen aan boord, maar ook het knoeien met de lading, met scheepsvoorraden of met apparatuur en systemen aan boord van schepen en onbevoegde toegang of gebruik. Onder dit laatste vallen ook zaken als drugssmokkel en vervoer van verstekelingen.

HAVENBEWAKING IN EUROPA

Voor wat betreft Europa; ongeveer 90% van de externe en ongeveer 40% van de interne handel van de Europese Unie wordt over zee vervoerd. Daarnaast telt Europa zo’n 65.000 km kustlijn en meer dan 1000 zeehavens. Langs 500 kilometer van die kustlijn, van Le Havre in Frankrijk, langs België en Nederland tot aan Hamburg in Duitsland bevinden zich zes van de tien grootste havens van Europa: Amsterdam, Antwerpen, Bremen / Bremerhaven, Hamburg, Le Havre en Rotterdam. Samen verwerken deze havens ruim 40 miljoen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) aan containers. Daarnaast vindt er overslag plaats in bulk (onverpakte lading, zowel gestort of vloeibaar in tankschepen) zoals olie, brandstoffen, chemicaliën en plantaardige oliën en vetten, maar ook breakbulk waarbij goederen worden vervoerd in bijvoorbeeld kisten, kratten, vaten of balen en vindt er vervoer plaats van passagiers en voertuigen. 

Dit alles maakt de scheepvaart zeer divers met zijn eigen specifieke risico’s. Om deze risico’s af te dekken schrijft de ISPS-verordening bepaalde maatregelen voor, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of dat er voor gebruik tegen personen, schepen of havens bedoelde wapens of andere gevaarlijke stoffen en apparaten, waarvan het vervoer verboden is, de havenfaciliteit in of aan boord van een schip worden gebracht. Bij deze maatregelen valt te denken aan strakke toegangscontrole met identificatie en controle of rechtmatigheid van bezoek, fouilleren en doorzoeken (hoewel het vaak beperkt blijft tot visiteren, de visuele controle van de inhoud van tassen, dozen, zakken, en voertuigen) en cameratoezicht. Europa heeft de ISPS-code in verordening 725/2004, waarmee zij de kracht van wet heeft in alle Europese lidstaten. Nederland heeft deze verordening verankerd in haar wetgeving middels de havenbeveiligingswet (Hbw).

SERIS LEIDT OP TOT HAVENBEVEILIGER

SERIS werkt alleen met de beste beveiligingsmedewerkers. Om die kwaliteit te waarborgen, leiden we zelf mensen op in samenwerking met de SERIS Academy. Onze academy biedt de opleiding voor Port Facility Security Officer (PFSO) aan. Havenbeveiligers van SERIS weten wat van ze verwacht wordt in de haven en kunnen kordaat handelen volgens de wet- en regelgeving die in de haven geldt. Doordat we goede contacten onderhouden met havenautoriteiten als de zeehavenpolitie, havenbedrijven en douane weten we altijd wat er speelt en daar spelen we op in. Zo zorgen we voor de best mogelijke havenbeveiliging.

DE BESTE HAVENBEVEILIGING MET SERIS

SERIS Security is een beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in havenbeveiliging, mobiele surveillance, alarmopvolging en objectbeveiliging. SERIS Security is certificaathouder van het Keurmerk Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche en is ook gecertificeerd volgens de normen ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018  & VCA* 2017/6.0.


Wilt u er alles aan doen om criminaliteit en terrorisme in de haven te voorkomen? Zorg dan dat u de juiste beveiligingsoplossing kiest. SERIS brengt samen met u in kaart wat de risico’s zijn voor uw bedrijf. Op basis hiervan verzorgen we port security die aansluit bij uw situatie, zodat uw havenbedrijf een veilige haven is voor u en uw medewerkers. Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.